Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 - DEFINITIES

1.1

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Content: de door Kalec via de Website dan wel Software aan Gebruiker ter beschikking gestelde data en andere informatie.
Gebruiker: medewerker die in dienst is bij Wederpartij of klanten van Wederpartij die gebruik maken van de Software of de Service, dan wel de natuurlijke persoon die – al dan niet op grond van een Overeenkomst - via de Website dan wel Software gebruik maakt van de Content.
Leverancier: de partij die Software of Hardware aan Kalec levert en aan Kalec een gebruiksrecht heeft gegeven.
Licentie: het niet-exclusieve en tijdelijke gebruiksrecht op de Software (daaronder begrepen Software as a Service) en/of de Content die door Kalec wordt verleend aan de Wederpartij en/of Gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst die Kalec sluit met haar Wederpartij ten behoeve van de levering van Software, Services, Content en/of service en onderhoud, bestaande uit een offerte en/of een opdrachtbevestiging en/of deze algemene voorwaarden.
Service: dienst die aangeboden wordt op de Website, ontsloten via een online Enveo-account, in de vorm van Software (Software as a Service), Content of anderszins.
Software: computerprogrammatuur in objectcode (zonder toegang tot de broncode), al dan niet in de vorm van een software applicatie, met inbegrip van de daarop betrekking hebbende documentatie.
Dataset: gegevensbron (van bijvoorbeeld een externe Leverancier) die aan Kalec beschikbaar is gesteld ter uitbreiding van de Software.
Kalec: Kalec Software (KvK: 89154312). De ontwikkelaars van de Revit-plugin Enveo.
Enveo-dashboard: de online omgeving die een Service ontsluit voor de Wederpartij/Gebruiker.
Abonnement: een geheel van contractuele afspraken over looptijd, betaling en beëindiging van de overeenkomst, gebaseerd op het uitgangspunt dat Kalec en de Wederpartij een Overeenkomst sluiten telkens voor een bepaalde periode totdat de overeenkomst door één van de partijen wordt beëindigd.
Website: de website www.enveo.io en mogelijke opvolgers waarop de in een Overeenkomst aangegeven Service en/of Content beschikbaar is.
Wederpartij: de partij met wie Kalec een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

2.1

Kalec is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Telkens zal tussen Kalec en Wederpartij de laatst vastgestelde versie van de voorwaarden van toepassing zijn.

2.2

Wederpartij is niet gerechtigd om enige rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst in zijn geheel aan een derde partij over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalec.

2.3

Offertes van Kalec zijn geldig gedurende 30 dagen na verzending door Kalec, tenzij in de offerte anders is bepaald.

2.4

De Wederpartij is niet bevoegd zijn verplichtingen op te schorten of een retentierecht uit te oefenen.

2.5

Kalec mag derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De kosten hiervan worden gefactureerd aan de Wederpartij conform de verstrekte prijsopgaven.

ARTIKEL 3 - BETALING

3.1

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Kalec exclusief btw en in euro’s.

3.2

Als gebruiker van de Software bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de factuur. Kalec zal de factuur voor de verlenging op de dag van het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn sturen. Het abonnement wordt automatisch stopgezet bij het verlopen van de betalingstermijn.

3.3

Voor de Wederpartij geldt een betalingstermijn van (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

3.4

Eventuele buitengerechtelijke incassokosten worden op de Wederpartij verhaald.

ARTIKEL 4 - INSPECTIE

4.1

Kalec is te allen tijde gerechtigd tot het (doen) inspecteren van de Software, Services en Content op eventuele ongeoorloofde gebruikmaking daarvan.

4.2

Wederpartij is op eerste verzoek gehouden alle noodzakelijke medewerking aan inspecties te verlenen, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het verlenen van toegang tot haar systemen. De kosten van inspecties worden door Kalec gedragen, tenzij wordt vastgesteld dat Wederpartij haar verplichtingen jegens Kalec niet is nagekomen.

ARTIKEL 5 - INTELLECTUELE EIGENDOM (IE)

5.1

Alle IE-rechten op alle krachtens de Overeenkomst door Kalec ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen of producten, zoals Software, Services, Content, productspecificaties, tekeningen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke, berusten uitsluitend bij Kalec of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2

Aan Wederpartij worden nooit eigendomsrechten van Software, Services of Content overgedragen, maar enkel gebruiksrechten ter beschikking gesteld.

5.3

Kalec verleent aan de Wederpartij, die van Kalec aanvaardt, voor de duur van de Overeenkomst een Licentie ten aanzien van de Software (daaronder begrepen Software in de vorm van een Service) en/of de Content, voor de functies waarvoor de Software/Content is ontwikkeld, voor intern gebruik, binnen de normale beroeps- of bedrijfsuitoefening van Wederpartij. Het gebruiksrecht is beperkt tot de gebruikelijke bestemming van de Software/Content. Onder de Licentie valt tevens de aan Wederpartij eventueel ter beschikking gestelde kopieerbeveiliging (zoals software en hardware lock), bibliotheken, drager en documentatie.

5.4

De tussen Partijen overeengekomen vergoeding voor de Licentie is opgenomen in de Overeenkomst. De Licentie gaat pas in nadat volledige en onherroepelijke betaling van de factuur voor de Licentie heeft plaatsgevonden.

5.5

De Licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en omvat niet het recht tot het verlenen van sublicenties. Het is niet toegestaan de Software/Content te verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling. De Licentie is verbonden aan het daarin aangegeven aantal gebruikers en/of de specifiek omschreven gebruiksvorm.

5.6

Indien en voor zover de Software/Content afkomstig is van een Leverancier, dan zijn de licentievoorwaarden van die betreffende Leverancier tevens van toepassing op het gebruik van de Software/Content. Daar waar de licentievoorwaarden van de Leverancier strikter zijn dan de voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden, gelden de licentievoorwaarden van de Leverancier.

5.7

Wederpartij is niet gerechtigd de Software/Content geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te bewerken dan wel te modificeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kalec. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid verbeurt Wederpartij aan Kalec, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000 per afzonderlijke overtreding, te vermeerderen met een boete van € 2.500 per dag dat zulke overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Kalec om volledige of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

5.8

Indien de Overeenkomst eindigt, om welke reden dan ook, dan eindigt per direct ook de Licentie. Dat betekent onder meer dat het Wederpartij niet langer vrijstaat om de verkregen Content in nieuwe projecten of ontwerpen te gebruiken. Reeds verwerkte en toegepaste Content kan Wederpartij blijven gebruiken, binnen de overeengekomen voorwaarden. Wederpartij zal de Software en Content na beëindiging van de Overeenkomst blijvend verwijderen van haar systemen en daar op geen enkele wijze meer gebruik van maken.

ARTIKEL 6 - LEVERING

6.1

De Software, Services en Content worden door Kalec aangeboden in de staat waarin die zich op het moment van aflevering bevinden (“as is”), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken.

6.2

De Software, Services en Content worden slechts geleverd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen over intellectuele eigendom. Installatie van de Software of acceptatie van de voorwaarden tijdens het inlogproces op de Website levert tussen Kalec en de Wederpartij dwingend bewijs op van toepasselijkheid en ontvangst van de Licentievoorwaarden.

6.3

Kalec betracht alle redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid bij het verstrekken van Software, Services en Content. Zij kan echter niet garanderen dat deze producten/diensten zijn beschermd tegen beschadiging, corruptie, verlies of vernietiging.

6.4

Kalec levert Software aan Wederpartij door middel van (onder meer) verstrekking van een download. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor installatie en configuratie van de Software.

6.5

Wederpartij draagt zelf zorg voor een deugdelijke softwareomgeving: een afdoend back-up systeem, een goed systeembeheer en beveiliging van gebruikte wachtwoorden. In geval van ongeoorloofd gebruik van Software, Services of Content door een derde, moet de Wederpartij Kalec daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

ARTIKEL 7 - ABONNEMENT

7.1

Indien sprake is van een Overeenkomst op basis van Abonnement, dan geldt – in afwijking van artikel 9.1 - dat de Overeenkomst telkens stilzwijgend wordt aangegaan voor een periode van één maand of één jaar (of, als een andere looptijd is overeengekomen, met eenzelfde looptijd), totdat de Overeenkomst door één van de partijen wordt opgezegd.

7.2

Indien Leverancier haar verplichtingen opschort of de levering van producten of diensten beëindigt, dan is Kalec niet aansprakelijk jegens de Wederpartij, tenzij de opschorting of beëindigen te wijten is aan Kalec, mits Wederpartij niet in verzuim is met enige verplichting.

7.3

Het is Kalec toegestaan de abonnementsprijzen te verhogen in het geval van inflatie en/of doorontwikkeling en uitbreiding van de Software. Kalec zal de Wederpartij minimaal 30 dagen voor de prijsverhoging op de hoogte stellen via de door de Wederpartij opgegeven mailadres in het Enveo-dashboard. De prijsverhoging zal gelden vanaf de volgende looptijd van één maand of één jaar (zie artikel 7.1).

7.4

De Wederpartij heeft de mogelijkheid het abonnement op te zeggen. De opzegtermijn voor een abonnement bedraagt 30 dagen voor het aflopen van de huidige abonnementsperiode. Opzeggen kan via het dashboard, of door te mailen naar info@enveo.io.

ARTIKEL 8 - GARANTIE

8.1

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, garandeert Kalec gedurende een periode van drie (3) maanden dat de door Kalec in gebruik gegeven Software in overeenstemming is met de door Kalec schriftelijk verstrekte specificaties, eigenschappen en functies. Gedurende de garantieperiode zal Kalec eventuele onvolkomenheden in de Software zo spoedig mogelijk en kosteloos opsporen en herstellen. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

8.2

Op van derden betrokken goederen, Software, Content, onderdelen of bijvoegingen wordt door Kalec niet langer garantie verleend, dan deze Leverancier aan Kalec verleent. Kalec kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, de juistheid of de bereikbaarheid van Software, Content, goederen, onderdelen en bijvoegingen die Kalec van derden (zoals Leveranciers van Software of externe Datasets) betrekt.

8.3

De garantie vervalt, indien door Wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

8.4

De garantie vervalt eveneens, indien door Wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

ARTIKEL 9 - DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

9.1

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de periode zoals vermeld bij de Abonnementsvorm op de uitgebrachte offerte. Daarna wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd tot de gebruiker deze voor het einde van de Abonnementsduur opzegt via het Enveo-account.

9.2

Iedere partij is gerechtigd om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Wederpartij niet van enige betalingsverplichting ter zake van reeds door Kalec naar behoren geleverde prestaties, tenzij Kalec ter zake van die prestatie in verzuim is.

9.3

Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist en zonder dat zij hierdoor schadeplichtig worden jegens Wederpartij, indien aan die partij voorlopige of definitieve surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van die partij is aangevraagd, er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van die partij of indien de onderneming van die partij wordt geliquideerd of beëindigd.

9.4

Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Wederpartij direct ieder gebruik van de Software en/of de Content, verwijdert de Software en/of de Content definitief van de eventuele Hardware en retourneert alle dragers met de Software die hij in zijn bezit heeft aan Kalec.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

10.1

Kalec is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Wederpartij of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van gegevens en immateriële schade, behalve indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kalec of haar bestuurders.

10.2

In het bijzonder is Kalec niet aansprakelijk voor enige onjuistheden of andere onvolkomenheden in de Content. Wederpartij dient dergelijke informatie altijd zelf via andere officiële bronnen op juistheid en volledigheid te verifiëren.

10.3

Mocht Kalec toch aansprakelijk zijn jegens de Wederpartij, dan is de omvang van de aansprakelijkheid – als die aansprakelijkheid voortvloeit uit of samenhangt met de levering van Software - beperkt tot het totale bedrag van de betreffende opdracht. In het geval van een Abonnement betreft het 'totale bedrag van de betreffende opdracht' maximaal 1 periode van het Abonnement, zoals benoemd in artikel 7.1.

10.4

Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 11 - KLACHTEN EN PROTESTEN

11.1

Eventuele klachten (ook over facturen) worden door Kalec slechts in behandeling genomen indien zij Kalec rechtstreeks binnen veertien (14) dagen na levering van de betreffende prestatie dan wel veertien (14) dagen nadat een gebrek redelijkerwijs had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

11.2

Na het verstrijken van deze termijn wordt Wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd en vervalt het recht om te klagen over een prestatie (of niet presteren) van Kalec.

11.3

De Wederpartij is niet bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 12 - GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE

12.1

Het is Wederpartij niet toegestaan om tijdens en binnen 12 maanden na afloop van een Overeenkomst met Kalec, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met één van de (voormalige) medewerkers van Kalec of die op enigerlei andere wijze voor zich te laten werken, tenzij zulks door Kalec schriftelijk is toegestaan.

12.2

Bij overtreding van dit artikel verbeurt Wederpartij aan Kalec een direct opeisbare forfaitaire schadevergoeding, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, van € 25.000 te vermeerderen met een boete van € 5.000 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13 - GEBRUIKERS

13.1

Indien een Gebruiker gebruik maakt van Content zonder een Overeenkomst te hebben gesloten met Kalec, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing tenzij de aard of inhoud van een bepaling zich daartegen verzet. Overal waar ‘Wederpartij’ staat moet dan ‘Gebruiker’ worden gelezen. De bepalingen over intellectueel eigendom – inclusief het daarin opgenomen boetebeding – en aansprakelijkheid zijn uitdrukkelijk van toepassing. De Content kan alleen worden gebruikt na voorafgaande acceptatie van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden tijdens het inlogproces. De acceptatie tijdens het inlogproces levert tussen Kalec en de Gebruiker dwingend bewijs op van toepasselijkheid en ontvangst van de algemene voorwaarden.

13.2

Indien en voor zover Wederpartij haar medewerkers in de gelegenheid stelt van de Software, Services en/of Content gebruik te maken als Gebruiker in de zin van deze overeenkomst, verplicht Wederpartij zich de Gebruiker voorafgaand aan het gebruik deze algemene voorwaarden te verstrekken. Indien en voor zover de Wederpartij hiermee in gebreke blijft, is Wederpartij jegens Kalec aansprakelijk voor alle kosten en schade die Kalec als gevolg daarvan lijdt.

ARTIKEL 14 - GEGEVENSVERWERKING

14.1

Gedurende het gebruik van de Service of Software, verzamelen wij van de Gebruiker periodiek de volgende gegevens:

 • De licentiecode die de Wederpartij heeft ontvangen bij aanschaf van een Licentie voor deze Service/Software en waarmee een gebruiker zich verifieert als Gebruiker van deze Service en Software.
 • Een automatisch en willekeurig gegenereerde sleutel die gebruikt wordt om verschillende gebruiken van dezelfde licentie van elkaar te onderscheiden. Deze sleutel verandert bijvoorbeeld wanneer de Gebruiker zijn/haar licentie op de ene computer deactiveert en op een andere computer weer activeert.
 • Informatie betreffende het type licentie. Bijvoorbeeld of de licentie een single-user hetzij een multi-user licentie is.
 • Een identificatienummer dat bestaat uit een aantal serienummers uniek aan de computer van waaruit gebruik wordt gemaakt van de Software.
 • De domeinnaam en de gebruikersnaam van het huidige gebruikersaccount op de computer van de Gebruiker ter informatie voor op het dashboard van de Wederpartij.
 • De datum en het tijdstip van het gebruik van de Software.

Het verwerken van deze data wordt uitgevoerd in navolging van Art. 6 (1) punt f van de AVG op de basis van een legitieme interesse in de volgende zaken:

 • Het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van deze service en het kunnen bieden van hulp aan de gebruiker in geval van een storing in de door ons geleverde service.
 • Het detecteren van onrechtmatig gebruik van onze Software en Service.
 • Het inzichtelijk maken van gebruikspatronen voor marketingdoeleinden.

14.2

Aanvullend aan bovengenoemde gegevens, verzamelen wij in het geval van een storing in onze Service een kort overzicht van de handelingen die een gebruiker heeft verricht binnen de functionaliteiten aangeboden door de Service voor en op het moment dat de verstoring zich voordeed. Dit overzicht wordt tot enkel dat doel opgeslagen en verwerkt. Alle op deze manier verzamelde gegevens worden voor maximaal 90 dagen opgeslagen alvorens ze automatisch worden vernietigd.

14.3

Voor verwerking van deze data maken wij gebruik van de volgende partijen als data verwerkers:

 • Sentry.io
 • TransIP
In navolging van Schrems II (ECLI:EU:C:2020:559) worden met de door ons gebruikte data verwerkers die zich buiten de EU bevinden extra afspraken gemaakt om de privacy van de gebruiker te waarborgen en te voldoen aan de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).

ARTIKEL 15 - OVERIG

15.1

De Wederpartij stemt ermee in om de Software, Services en/of Content uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die overeenstemmen met de overeenkomst tussen Wederpartij en Kalec en niet in strijd zijn met wet- en regelgeving.

15.2

De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging onverminderd van kracht.

15.3

Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Kalec en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.4

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een Overeenkomst worden beslist door de Rechtbank Tilburg, of een rechtbank naar keuze van Kalec voor zover de Wederpartij is gevestigd buiten Nederland.

Start met Enveo